Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

Plan Finansowy dochodów i wydatków szkoły na rok 2011 – 546 899,00 zł.

Kwota ta jest przeznaczona na: 


         - wypłaty dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, 
         - bieżące opłaty za media, 
         - bieżące remonty,
         - zakup wyposażenia pomieszczeń szkolnych,
         - dokształcanie nauczycieli,
         - zakup środków czystości, materiałów konserwatorskich, 
         - zakup materiałów kancelaryjnych, druków szkolnych,
         - zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki szkolnej,

odpowiada: Alicja Ziółkowska         data: 17-01-2011

wytworzył: Alicja Ziółkowska           data: 17-01-2011

wprowadził: administrator              data: 17-01-2011Rejestr zmian strony