Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka
 * Szkoła  Podstawowa w Kraśnicy jest jednostką organizacyjną nieposiadającą
    osobowości prawnej.
 * Organem prowadzącym szkołę jest gmina Opoczno.
 * Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Łodzi.
 * Działalność  placówki  regulują  następujące akty prawne i dokumenty:
     •  Ustawa  z  dnia 7 września 1991r.  o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.
        Nr 256, poz.2572 z późn. zm),
     •  Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  ( Dz. U. z 2006 r.
        Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)
     •  Statut szkoły – pobierz
         Zmiany do statutu - pobierz
odpowiada: Alicja Ziółkowska

wytworzył: Alicja Ziółkowska

wprowadził: administrator

data: 05-06-2012

data: 05-06-2012

data: 05-06-2012Rejestr zmian strony