Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka
Przedmiotem  działalności  szkoły jest  nauczanie  i  wychowanie  uczniów.  Szczegółowe
cele i zadania określa Statut Szkoły Podstawowej w Kraśnicy.
Dyrektor  Szkoły  kontroluje  spełnianie  obowiązku szkolnego  przez  dzieci  zamieszkałe
w  obwodzie  Szkoły Podstawowej w Kraśnicy i  prowadzi ewidencję spełniania obowiązku
szkolnego.  
Niespełnienie  obowiązku  szkolnego  podlega  egzekucji  w  trybie  przepisów
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Najważniejsze kategorie spraw rozstrzyganych w trybie decyzji administracyjnych:
  * wcześniejsze rozpoczęcie nauki przez dziecko pięcioletnie;
  * odroczenie obowiązku szkolnego;
  * udzielenie zezwolenia na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą;
  * wnioskowanie w sprawie przeniesienia ucznia do innej szkoły;
  * upominanie rodziców (opiekunów prawnych) dziecka nie spełniającego
    obowiązku szkolnego;
  * zwalnianie uczniów z zajęć;
  * podejmowanie decyzji dotyczącej odmowy lub zgody na indywidualny
    program albo tok nauczania.

Ocenianie,  egzaminowanie  i  promowanie  odbywa się  na zasadach określonych
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunków  i  sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
oraz  przeprowadzania  sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych  (Dz.U.
2007 nr 83 poz. 562 z poźn. zmianami)

Podstawa  programowa  określona jest  w  Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego
oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

odpowiada: Alicja Ziółkowska

wytworzył: Alicja Ziółkowska

wprowadził: administrator

data: 05-06-2012

data: 05-06-2012

data: 05-06-2012Rejestr zmian strony