Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka
Godziny przyjmowania interesantów:
            Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00
            W dni ustawowo wolne od pracy placówka jest nieczynna.

Sprawy można załatwić również korespondencyjnie
kierując je na adres:

                                     Szkoła Podstawowa w Kraśnicy
                                     Kraśnica 57
                                     26 – 300 Opoczno                              
lub drogą mailową na adres:
             spkrasnica@opoczno.edu.pl
lub telefonicznie:
             44 755-18-28
fax:
             44 754-17-03
____________________________________________________________

SPRAWY PROWADZONE PRZEZ SZKOŁĘ:

  1. Nabór uczniów, przyjmowanie i wydawanie dokumentów uczniów. 
  2. Wydawanie zaświadczeń dotyczących spraw uczniów.
      Zaświadczenia o uczęszczaniu ucznia do szkoły wydaje się
      bezzwłocznie na ustną prośbę ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego.
  3. Przygotowanie i wydawanie upoważnień.
  4. Przygotowanie i wydawanie legitymacji szkolnych.
  5. Przygotowanie i wydawanie duplikatów świadectw. 
  6. Wydawanie decyzji dotyczących zwolnienia z zajęć wychowania
      fizycznego, informatyki, nauczania indywidualnego.              
  7. Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji.
  8. Postępowanie w sprawach nieletnich.
  9. Akta osobowe pracowników.
10. Sprawy kadrowe: nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.odpowiada: Alicja Ziółkowska

wytworzył: Alicja Ziółkowska

wprowadził: administrator

data: 20-06-2012

data: 20-06-2012

data: 20-06-2012Rejestr zmian strony